Pezinok

eGovernment SERVICES

Kontakty

Elektronická úradná tabuľa/Pripomienkovanie návrhov nariadení

Elektronické verejné obstarávanie/ Informovanie o verejnom obstarávaní/ Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie

 

Informovanie o centrách voľného času/ Informovanie o materských školách / Informovanie o školských obvodoch / Informovanie o základných školách / Informovanie o základných umeleckých školách

Informovanie o cestovnom ruchu /Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii/ Informovanie o pamätihodnostiach obce/ Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Informovanie o činnosti obce / Diskusné fórum mesta

Informovanie o mestskej hromadnej doprave

Informovanie o mestskej polícií/ Oznamovanie strát a nálezov

Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Informovanie o územnom pláne

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa / Informovanie o dani za psa

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva / Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Platenie miestnych daní / Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností / Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností / Informovanie o dani z nehnuteľností

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Poskytovanie nenávratných dotácií

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Predaj nebytových priestorov obce / Prenájom nebytových priestorov obce

Prenájom bytových priestorov obce

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla / Povoľovanie umiestnenia informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia/ Povoľovanie ambulantného predaja/ Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Vybavovanie sťažností a podnetov

Vydávanie rybárskeho lístku

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Subscribe to changes

Form of questions and answers