Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Informovanie o dani z nehnuteľností

Základné údaje

Informovanie o dani z nehnuteľností

Popis:

Obec informuje verejnosť o dani z nehnuteľností

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

Informácie sú uvedené v záložke "Doplňujúce údaje"

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Informovanie o dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Právna legislatíva

 • Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.

Daň z nehnuteľností zahŕňa

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a z nebytových priestorov

Kto podáva priznanie

Každý vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ pozemku, bytu, rodinného domu alebo stavby podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, na území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť.

Daňové priznanie podávate vtedy, ak:

 • ste sa stali vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti,
 • nastali zmeny vo vlastníctve alebo v nehnuteľnostiach, ktoré majú vplyv na výšku dane,
 • ste vydražili nehnuteľnosť (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti),
 • nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o dedení nehnuteľnosti (priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti).

Pre zdaňovacie obdobie roka 2016 je rozhodujúci zápis v katastri. Daňové priznanie musia stihnúť podať do 31. januára 2016 najmä tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2015 do 31. 12. 2015: 

 • nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2015 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2015 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

Podať ho musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali. Taktiež ak si daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane (napr. oslobodenie od platenia dane zo stavieb, z bytov, pozemkov vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi).
Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Spoluvlastníci

Ak má pozemok, byt, rodinný dom či nebytový priestor viacerých spoluvlastníkov, môžu sa rozhodnúť, kto podá daňové priznanie. Môže tak urobiť každý vlastník sám za seba, alebo po uzavretí dohody, tak môže urobiť jeden vlastník spoločne za všetkých spoluvlastníkov. Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu treba správcovi dane doručiť najneskôr do 31. januára 2016.

Za nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podáva daňové priznanie iba jeden z manželov. Ak vlastník nehnuteľnosti dlhodobo zdržuje v zahraničí, musí mať zástupcu na doručovanie písomností, ktorého musí oznámiť obci.

Kedy sa stávate daňovníkom dane z nehnuteľnosti

 • povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej, darovacej zmluvy,
 • nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutím nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo po schválení príklepu súdom,
 • vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • právoplatným stavebným povolením,
 • právoplatným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • právoplatným kolaudačným rozhodnutím,
 • oznámením o ukončení výstavby drobnej stavby,
 • právoplatným povolením zmeny užívania stavby, zmeny užívania bytu alebo časti bytu,
 • podpísaním nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísaním dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti a zapísaním v katastri nehnuteľností,
 • zmenou druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmenou výmery nehnuteľnosti, rozdelením parcely a iné.

Potrebné doklady

Napr. fotokópie dokladov preukazujúce nadobudnutie nehnuteľností alebo fotokópie dokladov, ktoré majú vplyv na zmenu vyrúbenej dane:

 • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluva alebo list vlastníctva,
 • právoplatné dedičské osvedčenie,
 • právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie,
 • doklad o povolení zmeny užívania stavby, bytu, nebytového priestoru,
 • doklad o ukončení výstavby drobnej stavby oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • dodatočné povolenie stavby,
 • právoplatné rozhodnutie o dražbe, dražobný príklep schválený súdom,
 • doklad o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v časti vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • právoplatná nájomná zmluva o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • doklad o zmene druhu pôdy v katastri,
 • doklad o zmene výmery zastavanej plochy stavby, podlahovej plochy bytu …

Tlačivá

Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné vyplniť tlačivo. Ministerstvo financií vypracovalo spoločný formulár pre štyri miestne dane tzv. PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty ak dani za nevýherné hracie prístroje (č. MF/021249/2014-725). Tlačivo je spoločné pre fyzické a právnické osoby.

Tlačivo je dostupné aj v elektronickej podobe, viac viď stránka Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Správne poplatky pri správe dane z nehnuteľností 2015 (zákon č. 145/1995 Z. z.)

 • za úkon: položka 1a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií a zo spisov (napr. za fotokópiu rozhodnutia z daňového spisu) sadzobníka SP: za každú aj začatú stranu 1,50 €
 • za úkon: položka 1c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie úradných záznamov, zo spisov (napr.za overenie fotokópiu rozhodnutia z daňového spisu) sadzobníka SP: za každú aj začatú stranu 1,50 €
 • za úkon: položka 143 a) sadzobníka SP: Vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu (daňového poriadku) - za každé rozhodnutie 9,50 €
 • za úkon: položka 144 b) a e) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva - za každé rozhodnutie 9,50 €

SADZBY DANE Z BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZA 1 m2

 • 0,25 € byty
 • 1,00 € nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely (napr. garáž)
 • 2,50 € nebytové priestory slúžiace na podnikateľské účely

SADZBY DANE ZO STAVIEB

Ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo všetkých katastrálnych územiach mesta Pezinok sú nasledovne:

 • 0,30 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 • 0,50 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • 1,30 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 • 1,00 € za samostatne stojace garáže
 • 1,00 € za stavby hromadných garáží
 • 1,00 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
 • 3,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
 • 1,50 € za ostatné stavby Pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje zastavaná plocha upravenej sadzby dane za každé ďalšie podlažie o 0,05 € / m2 (za podlažie sa počíta aj pivnica) 

SADZBY DANE Z POZEMKOV

    k.ú. Pezinok k.ú. Grinava
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,4388 €/m2 0,3614 €/m2
ročná sadzba dane 0,60 % zo základu dane
trvalé trávnaté porasty 0,0956 €/m2 0,1012 €/m2
ročná sadzba dane 0,60 % zo základu dane
b) záhrady hodnota pôdy 4,64 €/m2 ročná sadzba dane 0,50 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy hodnota pôdy 4,64 €/m2 ročná sadzba dane 0,50 % zo základu dane
d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,0771 €/m2 0,0700 €/m2
ročná sadzba dane 0,25 % zo základu dane
e) stavebné pozemky hodnota pôdy 46,47 €/m2 ročná sadzba dane 0,50 % zo základu dane
f) transformačné stanice, predajné stánky hodnota pôdy 46,47 €/m2 ročná sadzba dane 1,25 % zo základu dane

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí