Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Doplňujúce údaje

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Pri zábere verejného priestranstva musí fyzická alebo právnická osoba / podnikateľ písomne požiadať o povolenie k osobitnému užívaniu verejného priestranstva a to najneskôr v deň vzniku osobitného užívania verejného priestranstva. Povolenie k záberu vydáva:

 • Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy, žiadosť je možné podať v listinnej alebo v elektronickej forme,
 • alebo Oddelenie majetkovo - právne, žiadosť je možné podať v listinnej alebo v elektronickej forme.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta najmä cesty, komunikácie, chodníky, spevnené plochy, verejná zeleň.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ambulantný predaj, umiestnenie stavebného zariadenia, sedenia na reštauračné účely, predajného zariadenia, reklamného a propagačného zariadenia, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.

Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Sadzby dane

(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva bez povolenia alebo v  rozpore s právoplatným rozhodnutím podľa osobitého predpisu je: 3,00 €/m2 a deň.

(2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na skládku tuhého paliva a na umiestnenie veľkokapacitného kontajnera je: 0,50 €/m2 a deň.

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva, ktorého celková doba nepresiahne 1 deň.

(3) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na  skládku stavebného materiálu piesok, štrk, veľkokapacitný kontajner a  pod.) a zariadenie staveniska počas doby výstavby určenej stavebným povolením je:

 • a) 0,20 €/m2 a deň pre fyzické osoby,
 • b) 0,30 €/m2 a deň pre právnické osoby a podnikateľov,
 • c) 0,50 €/m2 a deň od prvého dňa predĺženia stanoveného termínu.

(4) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rozkopávky miestnej komunikácie, parkovacích plôch a zelene je:

 • a) 0,50 €/m2 a deň pre fyzické osoby,
 • b) 1,00 €/m2 a deň pre právnické osoby a podnikateľov.

(5) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb je: 0,20 €/m2 a deň (1 stôl so 4 stoličkami zodpovedá 2 m2).

(6) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na  ambulantný predaj a predaj poľnohospodárskych prebytkov je: 1,00 €/m2 a deň.

(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva umiestnením prenosnej reklamy je: 0,20 €/m2 a deň.

(8) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva zariadeniami cirkusu, lunaparku a inými atrakciami je: 0,15 € /m2 a deň.

(9) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na komerčné prezentačné akcie je:

 • a) 3,50 € / m2 a deň pri zábere do 50 m2,
 • b) 7,00 € / m2 a deň pri zábere nad 50 m2.

(10) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva novinovými stánkami je: 0,50 €/m2 a deň.

(11) V ostatných prípadoch 1,00 € /m2 a deň.

Sadzby pri užívaní verejného priestranstva počas Vinobrania:

 • Občerstvenie a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 20.00 € /m2 a deň,
 • Občerstvenie a reštauračné služby bez predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ak nie je ďalej uvedené inak 15,00 € /m2 a deň,
 • Priestor na sedenie pri prevádzke, rodinnom dome a pod. do 6 m2 1,00 € /m2 a deň,
 • Priestor na sedenie pri stánku, prevádzke, rodinnom dome a pod. za každý aj začatý m2 nad 6 m2 3,00 € /m2 a deň,
 • Potraviny, napr. cukrovinky, oriešky, syry, ovocie, zelenina, výživové doplnky 7,00 € /m2 a deň,
 • Tekvicové jadierka, med, medovina, sušené bylinky, fľašové vína v originálnom balení 10,00 € /m2 a deň,
 • Sklo, bižutéria, hračky, kožená galantéria, suveníry, ozdobné a upomienkové predmety, balóniky 7,00 € /m2 a deň,
 • Rezané a črepníkové kvety 4,00 € /m2 a deň,
 • Knihy, časopisy, CD, kazety, filatelia 3,00 € /m2 a deň,
 • Umelecké výrobky v uličke remesiel za každý aj začatý m2 nad 4 m2 4,00 € /m2 a deň,
 • Umelecké výrobky mimo uličky remesiel 10,00 € /m2 a deň,
 • Poľnohospodárske prebytky 15,00 € /m2 a deň,
 • Vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika, záhradkárske potreby, hobby potreby 5,00 € /m2 a deň,
 • Atrakcie 8,00 € /m2 a deň.

Viac informácií viď v príslušnom VZN uvedenom v bloku so súvisiacou legislatívou.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí