Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

Kontakty

Cestná doprava - Ohlasovanie porúch

 • Útvar rozvoja mesta

  Mestský úrad Pezinok

  Radničné námestie 7
  902 14 Pezinok
  www.pezinok.sk

 • Vybavuje
  Vladimír Záleský

  Oddelenie výstavby a životného prostredia
  Referát životného prostredia,
  komunálnych služieb a dopravy

 • Kontakty

  Vladimír Záleský
  033/6901 501


  2. poschodie, č. dverí 20a

  Petmas s.r.o.
  033/645 23 12

Sťažnosti a podnety

Vydávanie rybárskeho lístku

Majetok mesta

Informovanie o územnom pláne

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Sekretariát

Poskytovanie informácií

Podnikatelia

Publikovanie informácií o meste

Financie - Daň z nehnuteľnosti

Financie - Daň za užívanie verejného priestranstva

Financie - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady

Financie - Daň z nehnuteľnosti a psa

Záber verejného priestranstva

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí