Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Základné údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis:

Táto služba umožňuje zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Platba je realizovaná elektronickým spôsobom.

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

  • Výzva na zaplatenie nedoplatku (v prípade zistenia nedoplatku)

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu (egov.pezinok.sk), kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Miestny poplatok môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti zamestnancovi správcu dane v pokladni MsÚ Pezinok, ktorý je poverený prijímať platby na daň vo výške do 300 €. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie / vyúčtovanie množstvového zberu

Lehota na uhradenie poplatku:

Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Poplatníci, pre ktorých je zavedený množstvový zber paltia poplatok na základe dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu vo výške a v lehote v nej uvedenej.

Poplatník môže vyrúbený oplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Účet správcu dane:

Fyzické osoby a chaty

Tatrabanka, a. s., č. ú. 2641710001/ 1100, IBAN SK78 1100 0000 0026 4171 0001, konštantný symbol 0558, špecifický a variabilný symbol uvedený na príslušnom rozhodnutí.

Právnické osoby a podnikatelia

Všeobecná úverová banka, č. ú. 3094668258/ 0200, IBAN SK43 0200 0000 0030 9466 8258, konštantný symbol 0558, špecifický a variabilný symbol uvedený podľa dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu.

Dlžníci

Nenašli sa žiadne záznamy.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí