Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Základné údaje

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Popis:

Ponúkame Vám možnosť podať priznanie k nehnuteľnosti a dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný aj na stránkach mesta v sekcii Elektronické služby v záložke "Základné údaje" o elektronickej službe, kde nájdete aj stručný návod ako postupovať pri podaní priznania.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie o vyrúbení sadzby dane (zasielané s ročnou periodicitou)
 • Rozhodnutie na vyrúbenie rozdielu dane
 • Výzva na doplnenie / úpravu podania

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Ponúkame Vám možnosť podať priznanie k nehnuteľnosti a dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe. 

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Pezinok sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme rozhodnutie alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

Ak by ste chceli podať odvolanie voči rozhodnutiu, ktoré Vám bolo doručené do Vašej elektronickej schránky na ÚPVS, môžete v schránke odpovedať na prijatú správu. Vo všeobecnom formulári odpovede uveďte do predmetu "Odvolanie sa voči rozhodnutiu".

Ak chcete opraviť Vaše priznanie na základe výzvy na doplnenie / úpravu podania, ktorá Vám bola doručená do Vašej elektronickej schránky na ÚPVS, využite možnosť odpovedať na prijatú správu. Vo všeobecnom formulári odpovede uveďte do predmetu "Opravné priznanie". Ak ide o zmeny väčšieho rozsahu, vyplňte a pošlite priznanie znova (ako opravné priznanie).

Požadované prílohy elektronického podania: stačia oscanované kópie dokladov, preukazujúcich nadobudnutie nehnuteľnosti alebo dokladov, ktoré majú vplyv na zmenu vyrúbenej dane. Spomínaným dokladom môže byť:

 • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluva alebo list vlastníctva,
 • právoplatné dedičské osvedčenie,
 • právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
 • doklad o povolení zmeny užívania stavby, bytu, nebytového priestoru,
 • doklad o ukončení výstavby drobnej stavby oznámením ukončenia drobnej stavby
 • dodatočné povolenie stavby,
 • právoplatné rozhodnutie o dražbe, dražobný príklep schválený súdom,
 • doklad o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v časti vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • právoplatná nájomná zmluva o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • doklad o zmene druhu pôdy v katastri,
 • doklad o zmene výmery zastavanej plochy stavby, podlahovej plochy bytu …,
 • potvrdenie veterinára o úhyne psa,
 • potvrdenie inej obce o prihlásení psa do evidencie v ich obci.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť, že daňovníkom bude jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. V tomto prípade musí byť v prílohe podania aj elektronický dokument Dohody o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, elektronicky podpísaný (ZEP) buď od notára alebo všetkými spoluvlastníkmi.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania priznaní v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránkach mestského portálu  Informovanie o dani z nehnuteľnosti, Chov psov.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí