[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:späť

Základné údaje

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis:

Obec informuje verejnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

Informácie sú uvedené v záložke "Doplňujúce údaje"

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

FYZICKÉ OSOBY A CHATY

Sadzba poplatku je:

  • 0,069 € za osobu a kalendárny deň, ak má v Meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v rodinnom dome či inej budove alebo jej časti alebo užíva je oprávnená užívať rodinný dom či budovu na iný účel ako na podnikanie. To neplatíak má osoba trvalý pobyt v nehnuteľnosti na individuálnu rekreáciu,
  • 0,079 € za osobu a kalendárny deň, ak má v Meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v bytovom dome alebo užíva alebo je oprávnená užívať byt na iný účel ako na podnikanie,
  • 0,0432 € za osobu a kalendárny deň, ak má v Meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt v nehnuteľnosti na individuálnu rekreáciu, alebo užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu na iný účel ako na podnikanie,
  • 0,0066 € za osobu a kalendárny deň, ak užíva, alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť podľa ustanovenia § 77 ods. 2 písm. a) zákona neuvedenú v ustanovení VZN na iný účel ako na podnikanie,
  • 0,024 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Mesto ustanovuje sadzbu poplatku rozhodnutím na základe oznámenia poplatníka, ktoré má možnosť podať v listinnej alebo elektronickej forme.

PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA

Pre právnické osoby a podnikateľov je v Meste zavedený množstvový zber, poplatky platia na základe dohody o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu vo výške a v lehote v nej uvedenej. Dohodu pripraví Mesto na základe hlásenia o vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatník má možnosť podať hlásenie v listinnej alebo elektronickej forme. Sadzba poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, počtu litrov odpadu a počtu vývozov nádoby alebo kontajnera.

NETRIEDENÝ ODPAD počet vývozov 240 L nádoby
s prenájmom nádob
1 100 L kontajnery
bez prenájmu kontajnera
1 100 L kontajnery
s prenájmom kontajnera
104 0,0179 €/liter 0,0136 €/liter 0,0143 €/liter
52 0,0186 €/liter 0,0136 €/liter 0,0146 €/liter
26 0,0193 €/liter 0,0136 €/liter 0,0159 €/liter
12 0,0236 €/liter 0,0139 €/liter 0,0193 €/liter
1 x 0,0149 €/liter 0,0163 €/liter
NETRIEDENÝ ODPAD počet vývozov veľkokapa citné kontajnery - s prenájmom
objem 5m3 objem 7m3
vývoz z Mesta vývoz z RO vývoz z Mesta vývoz z RO
1 0,0252 €/liter 0,0289 €/liter 0,0242 €/liter 0,0269 €/liter
TRIEDENÝ ODPAD papier, sklo, bioodpad
0,0033 €/liter

Viac informácií nájdete v ôsmej časti Všeobecného záväzného nariadenia, viď blok súvisiacej legislatívy.