Pezinok

eGOV SLUŽBY MESTA PEZINOK

späť

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Základné údaje

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Popis:

Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má zároveň povinná osoba k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju povinná osoba má vo sfére svojej dispozície a zároveň jej uvoľnenie nie je vylúčené niektorým z iných zákonov. Podanie a poskytnutie informácie je možné vykonať osobne, poštou, telefonicky, faxom, emailom alebo iným spôsobom, ktorý je na jednej aj na druhej strane technicky vykonateľný.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

  • Odpoveď
  • Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti (v prípade odmietnutia žiadosti)
  • Informácia o postúpení žiadosti (ak Mesto nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní)
  • Oznámenie o predĺžení lehoty (zo závažných dôvodov môže Mestopredĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme)
  • Výzva na doplnenie žiadosti

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Pezinok sú nasledovné:

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme odpoveď. V prípade, že materiálne náklady na vyhotovenie odpovede v požadovanom formáte presiahnu limitnú hodnotu, doručíme Vám do elektronickej schránky pokyn na úhradu. Sadzobník úhrad je zverejnený na stránke Sadzobník úhrad nákladov.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť odpoveď v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránke mestského portálu Poskytovanie informácií.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí